Comparative Analysis of the 2009-2018 Curricula of Life Science Course in Turkey

Main Article Content

E. Seda Koc

Abstract

This study was conducted to determine the similarities and differences between the curricula of  2009 and 2018 Primary School Life Science Course (1st, 2nd and 3rd Grades) in terms of the curriculum elements (purposes, content, education-teaching process, assessment and evaluation). The data of the study, which was conducted in accordance with the case study model, were analyzed by making use of the “document analysis” technique. According to the findings obtained in the study, it was determined that there are many common/similar acquisitions in the curricula; that curriculum of 2018 has a relatively richer structure in terms of personal quality and values but some of the fundamental skills found in the previous curriculum are not included in. It is seen that a more comprehensive and systematic presentation is preferred for the curriculum of 2009 and there are some deficiencies in the curriculum of 2018 in relation to the elements of the curriculum in question. Similarly, it was also found out that quite limited knowledge is presented in the curriculum of 2018 about assessment-evaluation activities.

Keywords:
Primary school, life science, curriculum.

Article Details

How to Cite
Seda Koc, E. (2019). Comparative Analysis of the 2009-2018 Curricula of Life Science Course in Turkey. Current Journal of Applied Science and Technology, 38(4), 1-14. https://doi.org/10.9734/cjast/2019/v38i430373
Section
Original Research Article

References

Gökçe E. İlköğretimde Okul Aile İşbirliğinin Geliştirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2000;7.

Çınar İkram. İlköğretimin Önemi ve Öğretmen. Eğitişim Dergisi. 2008;20.

Gökçe E. İlköğretim Öğrencilerinin Görüşlerine göre öğretmenlerin etkililiği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2002;35.

Sönmez V. Hayat bilgisi öğretimi ve öğretmen kılavuzu, Ankara: Anı Yayıncılık; 2005.

Baysal NZ. Hayat bilgisi: toplumsal ve doğal yasama bütüncül bir bakış, hayat bilgisi ve sosyalbilgiler öğretimi yapılandırmacı bir yaklaşım, ed. C. Öztürk. Ankara: Pegem A Yayıncılık; 2006.

Binbaşıoğlu C. Hayat bilgisi öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım; 2003.

Bayram H. 1998 Hayat bilgisi dersi programı ile 2004 hayat bilgisi dersi programının etkililiğine ilişkin öğretmen adayı görüşleri, Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, 14-15 Kasım 2005, Kayseri; 2005.

Öztürk MK. Birinci Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabının Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Yer Alan Temel Beceriler Açısından İncelenmesi. Turan-Sam. 2019;11(41):535-541.

Sönmez V. Program geliştirmede öğretmen el kitabi. Ankara: Ani Yayincilik; 2005.

Bektaş M. Hayat ve hayat bilgisi dersi. (Ed.: Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ), Hayat bilgisi öğretimi ve öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları; 2012.

MEB. Hayat Bilgisi Dersi (1-3. Sınıflar Öğretim Programı).Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü; 2005.

MEB. Hayat Bilgisi Dersi (1-3. Sınıflar Öğretim Programı).Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü; 2018.

Altunışık R, Coşkun R, Bayraktaroğlu S, Ve Yıldırım E. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı (6. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık; 2010.

Creswell JW. Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approach. California: Sage Publications; 2007.

Yıldırım A, Şimşek H. Nitel Araştırma Yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2008.

MEB. Hayat Bilgisi Dersi (1-3. Sınıflar Öğretim Programı).Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü; 2009.

Güneş T, Ve Demir S. İlköğretim müfredatındaki hayat bilgisi derslerinin, öğrencileri fen öğrenmeye hazırlamadaki etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007;33(33).

MEB. Fen Bilimle Dersi (3-8. Sınıflar Öğretim Programı).Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü; 2013.

Tay B, Ve Baş B. 2009 VE 2015 Yılı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının karşılaştırılması. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015;10(2).

Gülener S. Hayat Bilgisi Öğretim Programı’na ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi (Şanlıurfa örneği). Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi; 2010.

Türkyılmaz A. İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Datalı Olarak Değerlendirilmesi (Balıkesir İli Örneği). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimler Anabilim Dalı, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi; 2011.

Küçükahmet L. Program Geliştirme ve Öğretim. Nobel Yayınları, Ankara; 2009.

Karaman P. Hayat Bilgisi Öğretim Programındaki Öğelerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Igdir University. Journal of Social Sciences. 2019;17.